วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 

ปรัชญาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
“ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน มีงานทำแน่นอน”
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและสาขางานเชื่อมโลหะและช่างเทคนิคโลหะโดยให้ผู้เรียนมีสรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสร้างมาตรฐานการศึกษาและสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ ของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพและความต้องการของสถานประกอบการ
2.
จัดการเรียน การสอน กิจกรรม และ โครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
3.
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
4.
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ