ประวัติแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ PDF พิมพ์ อีเมล

สาขางานเชื่อมโลหะ

- เป็นสาขาวิชาที่ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญอีกทั้งการฝึกฝนฝีมือ งานเชื่อมโลหะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ

ทุกคนยกตัวอย่างเช่น เก้าอี้โต๊ะ ตู้เตียง ชั้นวางของ งานผลิตภณฑ์และอื่นๆอีกมากมายที่ทำจากโลหะต้องอาศัยการเชื่อมโลหะ

รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆมีงานเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างถือว่าสาขาช่างเชื่อมเป็นสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ จบ

แล้วมีงาน

 

 

-

 

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเปิดสอนในระดับ


 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี สาขางานช่างเชื่อมโลหะ ( รับผู้จบ ม.3 )
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานเชื่อมโลหะ- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

หมายเหตุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักศึกษาผู้ที่จบระดับ ปวช. และ ม.6 ทุกสาขาวิชา

สนใจเข้าศึกษาต่อ สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โทร.035-522101 ต่อ 135
ครูมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล